Diani

Telemedicínský systém Diani

Projekt Diani vznikl na základě spolupráce Společného pracoviště FBMI ČVUT a 1. LF UK, Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol v Praze  a Norského centra pro výzkum E-health (NSE) s myšlenkou vytvořit telemonitorovací platformu pro pacietny s diabetem. Systém byl postupem času rozšířen i o sledování hypertonických pacientů. Odnoží tohoto systému je pak ještě sledování fyzické aktivity, které lze využít pro další chronická či jiná onemocnění, u nichž je vhodné kontinuální sledování tohoto parametru zařadit  do každodenní péče pacienta.


Telemonitorace pacientů s diabetem

Momentálně nejrozšířenější částí systému Diani je modul zaměřený na pacienty s diabetem, který umožňuje sběr, interpretaci a sdílení pacientských dat, momentálně s využitím mobilní aplikace diabetického deníku, chytrých hodinek, glukometru, kontinuálního monitoru glykémie a krokoměru.

Webový portál Diani

Webový portál Diani je místo, kam se automatizovaně přenášejí všechna data naměřená pomocí výše uvedených zařízení. Zde jsou pak uchována a zobrazena ve formě grafů a tabulek. Po přihlášení na web může uživatel, kterému je vytvořen soukromý účet, přistupovat ke svým záznamům, prohlížet si jednotlivé parametry, zaznamenat si údaje do pacientské karty, nahrávat data z CGM, či stahovat všechna data buď v surovém formátu pro podrobnější analýzu dat nebo ve formě pacientského deníku pro zvolené časové období, například za účelem vytištění záznamů pro lékaře.

Rovněž lze zpřístupnit tato data lékaři, který má pak lepší přehled o daném pacientovi, může včasně reagovat na jeho léčbu a identifikovat případné problémy v dodržovaném režimu.

 

Pro sběr dat mohou být použita následující zařízení:

Kontinuální monitor glykémie (CGM)

Ačkoliv hraje glukometr v léčbě diabetika zcela nezastupitelnou roli, jeho nevýhodou je nejen nutnost měření několikrát denně, ale zejména pak nemožnost sledovat glykemický trend, tedy jestli glykémie v okamžik měření stoupá či klesá. Tuto funkci však umožňuje právě kontinuální monitor glykémie, který měří množství glukózy v intersticiální tekutině za pomoci elektrody zavedené do podkoží pacienta. Na elektrodě je pak umístěn vysílač, který naměřené hodnoty přenáší do přijímače každých 3-5 minut. Na displeji přijímače se pak zobrazuje jak aktuální hodnota glykémie, tak grafická reprezentace hodnot v určitém časovém intervalu. Navíc zde lze sledovat právě zmíněné trendy v kolísání hladiny cukru v krvi dle směru signalizačních šipek.Glukometr

Kromě manuální registrace hodnot glykémie lze využít přenosu dat z glukometru s podporou Bluetooth, který umožňuje automaticky přenášet naměřené hodnoty do mobilní aplikace. Tato funkce zajišťuje, že se hodnoty glykémie vždy přenesou do aplikace v okamžik změření. Zároveň tím šetří čas v porovnání s ručním zadáváním hodnot přes telefon či chytré hodinky a eliminují možnost zapsání chybné hodnoty.

Systém podporuje 3 typy glukometrů:

FORA DIamond Mini

Contour Plus One

Accu-chek InstantKrokoměry

Pro měření fyzické aktivity mohou být pacienti vybaveni i krokoměrem Fitbit či Xiaomi. Tento sensor v podobě náramku umožňuje zaznamenávat intenzitu vašeho pohybu nepřetržitě 24 hodin denně. V rámci Fitbit aplikace na webu či v mobilním telefonu lze sledovat jak ušlé kroky v 5-ti minutových intervalech, tak i spálené kalorie, spánkovou aktivitu a další.

Mobilní aplikace pro diabetiky – Diabetesdagboka

Diabetesdagboka je mobilní aplikace, kterou před 15ti lety vyvinulo Norské centrum pro integrovanou péči a telemedicínu (NST) jako „Few Touch“ aplikaci pro Windows Mobile. Dnes je její vylepšená verze dostupná jak pro Android tak pro iPhone platformy. Naše výzkumné centrum se spolu s norskými kolegy nyní podílí na jejím dalším vývoji i v české verzi.

Posláním této aplikace je umožnit diabetickým pacientům snadněji kontrolovat stav jejich onemocnění, edukovat je a samozřejmě zlepšit celkovou kompenzaci diabetu. Prostřednictvím ní lze registrovat hladinu cukru v krvi, dávky inzulinu, množství sacharidů v přijímané potravě a fyzickou aktivitu. Nasbírána data tvoří ucelený a přehledný záznam. Pacient tak může snadno zpětně analyzovat události a situace a provádět rozhodnutí týkající se stanovení množství přijímané potravy a velikosti dávky inzulinu. Právě v případech rozhodování o inzulinových dávkách je možné rovněž využít funkce pro hledání podobných situací v historii záznamů.

Diabetesdagboka pro Pebble chytré hodinky

Diabetesdagboka pro Pebble umožňuje monitoraci dávek sacharidů, inzulinu, hodnot glykémie a intenzity fyzické aktivity v průběhu celého dne prostřednictvím chytrých hodinek. Namísto manuálních registrací přes mobilní aplikaci je možné za pomoci několika tlačítek zanést potřebné údaje do hodinek, přičemž se následně veškeré hodnoty přenesou automaticky do telefonu přes bezdrátové rozhraní Bluetooth. Veškeré změny v záznamech, ať už prostřednictvím hodinek nebo aplikace v telefonu, se vždy vzájemně přenesou a objeví na obou zařízeních. Zkusili jsme porovnat, jak dlouho trvá zaznamenání jedné hodnoty pomocí hodinek oproti záznamu přes mobilní aplikaci a zjistili jsme, že průměrný čas strávený nad záznamem přes hodinky je v porovnání s mobilním telefonem více než 4x kratší. Odpadá totiž nutnost vyndavat mobil z kapsy, zapínat jej, odemykat a spouštět aplikaci. Aplikace v hodinkách je však vždy při ruce.​


Telemonitorace pacientů s hypertenzí

Modul pro sledování pacientů s hypertenzí vznikl ve spolupráci s Centrem preventivní kardiologie III. interní kliniky 1. LF a VFN. Jeho cílem je zajištění efektivnějšího sledování pacientů dlouhodobě léčených s vysokým krevním tlakem a arytmiemi v domácím prostředí.

Pacienti, kteří jsou na systém napojeni, jsou vybaveni miniPC s wifi připojením a tlakoměrem, který umožňuje bezdrátově a automaticky přenášet data na náš server a zobrazovat výsledky ve formě tabulek a grafů.

V tabulkách s měřenými hodnotami lze vyčítat všechny naměřené hodnoty ve zvoleném časovém období s možností vkládání poznámek o zdravotním stavu pacienta či informaci o lécích, které bere.

Nechybí zde ani barevné odlišení hodnot mimo normu či indikace arytmie, kterou tlakoměr během měření detekoval.

V grafickém zobrazení lze sledovat dlouhodobý vývoj tlaku a tepové frekvence daného pacienta. Hodnoty jsou zde zobrazeny jako denní průměry s možností vyčtení konkrétních hodnot v tabulce pod grafem.Sledování fyzické aktivity

Sledování fyzické aktivity prostřednictvím systému Diani bylo poprvé využito v rámci projektu SOMA (péče o tělesné zdraví a nácvik samostatného života) v Psychiatrické nemocnici Bohnice. Využití systému v tomto zařízení je nadále v provozu, přičemž došlo i k jeho napojení na lokální NIS.