EnS

Technologie pro eHealth na ČVUT    Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834

Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 32 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Projekt je zaměřen na komercializaci výsledků výzkumu.

MOBILNÍ PROCESNÍ PODPORA VE ZDRAVOTNÍCH A SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(Mobilní podpora u lůžka pacienta)

Předmětem řešení projektu je ověření konceptu Mobile Point of Care (MPOC) ve zdravotních a sociálních službách.

EnS – Electronic Nurse support

Při poskytování ošetřovatelské péče u lůžka pacienta či poskytování sociálních služeb je poskytovatel odkázán v lepším případě na papírovou dokumentaci, kterou má v místě poskytované péče k dispozici v horším případě pouze na informace, které si dříve zapamatoval.

Stejně tak evidence poskytnutých výkonů, služeb je v lepším případě řešena listinnou dokumentací v místě poskytované péče v horším případě opět pouze zapamatováním si toho, co bylo vykonáno s následným zdokumentováním do listinné podoby.

V případě nutnosti dalšího zdokumentování poskytované péče do informačního systému přichází navíc další potřeba převedení informací zachycených v listinné podobě do informačního systému, což znamená, že poskytovatel zdravotních či sociálních služeb musí strávit další čas, který by mohl věnovat péči o pacienty/klienty, přepisováním informací z listinné podoby do informačního systému.

Mobilní podpora přináší informace o ošetřovaném pacientovi přímo k lůžku a stejně tak umožňuje evidenci poskytnuté ošetřovatelské péče.

Popis systému

Řešení je tvořeno odolným tabletem použitelným ve zdravotnictví se specializovaným klientským softwarem a integrační platformou, která poskytuje data z nemocničního informačního systému přímo do klientského software na tabletu. Na tabletu jsou zobrazena zdravotnická data o ošetřovaném pacientovi a je možné na něm vytvořit dokumentaci poskytnuté ošetřovatelské péče.

Řešení umožňuje

• Identifikovat pacienta dle strojově čitelné identifikace – náramek s čárovým kódem a poskytnout aktuální zdravotnické informace z externího systému (integrace na nemocniční informační systém – NIS).

• Dle ošetřovatelské diagnózy a léčebného plánu zobrazit seznam požadovaných zdravotních úkonů dle pacientova diáře a evidovat jejich splnění.

• Dle medikace zadané v NIS zobrazovat, upozorňovat a evidovat léky vydané pacientovi.

• Evidovat materiál spotřebovaný u lůžka pacienta.

• Fotodokumentaci pacienta a její evidenci přímo v jeho elektronickém zdravotním záznamu.


Kontakt:

Vědecký garant: Ing. Jan Mužík, Ph.D. / jan.muzik@cvut.cz

Kontakt pro komerční partnery: Ing. Vojtěch Malina / vojtech.malina@fbmi.cvut.cz


Registrační číslo projektu: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000834

Číslo výzvy: 07_17_049

Řídící orgán:   Hlavní město Praha

Příjemce: České vysoké učení technické v Praze