TASA

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 1. LF UK A JEJICH ZAVEDENÍ DO PRAXE

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828

Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 32 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.
Projekt je zaměřen na komercializaci výsledků výzkumu.

OVĚŘENÍ KONCEPTU TECHNOLOGIE PRO ASISTENCI PACIENTŮ TRPÍCÍCH ALZHEIMEROVOU CHOROBOU

TASA – Telemedicínský Asistenční Systém pro pacienty s Alzheimerovou chorobou

Technologie asistenčního systému pro pacienty s různou etiologiií neurodegenerativních onemocnění najde uplatnění nejen ve zdravotní sféře, ale také na pomezí zdravotně sociální a rehabilitační. Technologie slouží jako asistenční nástroj pro nemocného, ošetřující personál, jeho rodinu a další blízké osoby. Koncept technologie spočívá v použití nástrojů informační podpory, která rozšiřuje existující dohledové systémy a díky analýze pacientských dat může pomoci k včasnému odhalení zhoršování příznaků onemocnění. Na základě prováděných aktivizačních a kognitivních cviků s pacientem, které jsou systémem také monitorovány, lze zpřesnit vyhodnocování aktuálního stavu pacienta. Podle získané a vyhodnocené dokumentace budou dostupné ukazatele, které budou pomáhat v rozhodovacím procesu nastavení dalšího aktivizačního plánu. Včasná diagnóza a cílená léčba Alzheimerovy nemoci může výrazně zpomalit průběh tohoto onemocnění a odsunout tak nástup pokročilých stádií.

Projekt má za cíl ověřit technologii pracující s konsolidovaným pacientským záznamem v podobě strukturovaného dotazníku vycházejícího ze standardizovaných testů, který bude k dispozici pro klinická pracoviště i pro praktické lékaře jako prediktivní ukazatel pro včasný záchyt pacientů, a to v souladu s Národním akčním plánem pro Alzheimerovu chorobu a další podobná onemocnění.

Současný systém sociální péče uspokojivě, ale s velmi omezenou kapacitou, řeší zajištění seniorů s Alzheimerovým onemocněním, demencí a dalšími neurodegenerativními poruchami v pokročilých stádiích pobytovou službou v domovech se zvláštním režimem. Senior s postupně zhoršující se soběstačností i všechny zúčastněné strany mají ještě před tímto okamžikem zájem o maximální prodloužení doby života v domácím prostředí a v péči rodiny. Důvodem je především pozitivní dopad známého prostředí na vývoj onemocnění. Současnému systému sociální péče ovšem chybí technické a organizační prostředky pro zajištění seniorů v domácím prostředí, u kterých se choroba dosud nerozvinula naplno a u kterých není možné zajištění péče rodinných příslušníků. Počty seniorů v tomto mezistavu jsou velmi významné a čítají desítky tisíc osob. Senior s Alzheimerovou chorobou má proměnlivé vnímání reality a zhoršené rozpoznávací funkce. Tyto příznaky se mohou velmi rychle zhoršit a senior například neví, kudy se má vrátit domů. Nejčastější problémovou situací, kterou rodina seniora musí řešit, je nikomu nesdělený odchod seniora z domova a následná dezorientace seniora, která opakovaně ústí v hledání seniora v širším okolí rodinou nebo i ve vyhlášení pátrání a zapojení policejních složek.

Formou pravidelného monitoringu nejrůznějších tělesných parametrů či výsledků cvičení pomocí nositelné elektroniky (wearables) a také vyplňováním strukturovaných dotazníků vycházejících z MMSE je možné podpořit domácí péči o nemocného, oddálit projevy choroby a prodloužit pobyt v přirozeném prostředí pacienta při zachování osobní i zdravotní bezpečnosti.

Popis technologie

Základem je IT technologie přizpůsobená na míru pacientům s Alzheimerovou chorobou a jejich rodinám. Má podobu mobilního zařízení s nainstalovanou aplikací a připojenými wearables sensory. V aplikaci vznikají strukturovaná data z těchto wearables zahrnující také data o lokalizaci. Do systému jsou implementovány funkcionality pro zvýšení osobní bezpečnosti. Na komunikační zařízení navazuje telemedicínská ICT infrastruktura, která umožňuje sběr a vyhodnocení pacientských dat, která slouží k lepší kontrole průběhu nemoci. Technicky bude mít produkt podobu telemedicínského systému, který se skládá ze softwarové části asistenčního informačního systému, mobilní aplikace a uživatelských periferií, které sbírají a vyhodnocují nezbytná data. Použití systému je realizováno během běžného života pacienta v domácím prostředí.

S využitím nových systémů lze pak měřená data automaticky sdílet s dalšími osobami a přenášet na centrální úložiště, což zvyšuje efektivitu vyhodnocování sbíraných dat a zároveň umožňuje včasně reagovat.

V čem je uvažované řešení inovativní

Navrhovaná technologie podporuje preventivní opatření před zhoršením stavu nemocného a na základě nasbíraných dat zjišťuje pomocné markery pro zpřesnění aktuálního stavu nemoci. Technologie zvyšuje osobní bezpečnost nemocného a zlepšuje informovanost o stavu pacienta v rámci rodiny. Technologie je koncipována s možností standardizovaného komunikačního rozhraní s možným napojením do nemocničních informačních systémů a napojením na pacientské záznamy.

Otevřené rozhraní celého systému zároveň umožňuje napojení informačního systému na dohledový asistenční pult, který je k dispozici v režimu 24/7. Takto napojená asistenční služba může přinést benefit v nonstop poskytování podpory nejen technického, ale i odborného charakteru, který formou upozornění nebo lokalizace pacienta zvýší jeho bezpečnost.

Kdo využije řešení problému

Pacienti v seniorském věku, pacienti trpící různou formou neurodegenerativního onemocnění. Dále to jsou rodiny takovýchto pacientů a širší okruh pečujících, pracovníci v pečovatelských a sociálních službách. Získaná data mohou využívat odborní lékaři i ošetřující praktičtí lékaři.

Náš tým

V našem týmu jsou zastoupeni přední odborníci na vývoj zdravotnických telemedicínských technologií, programátoři, testeři, konzultanti, studenti, kteří tvoří podporu celého týmu a přinášejí nové inovativní myšlenky. Náš tým má dlouholeté zkušenosti v mezioborové spolupráci na pomezí medicíny, techniky a technologií na podporu osobního zdraví. Vedle zkušených odborníků s dlouholetou praxí působí mladý a nadšený kolektiv lidí ve věku do 35 let.


KONTAKTY:

Výzkumný garant: Ing. Karel Hána, Ph.D. / karel.hana@lf1.cuni.cz

Kontakt pro klinické studie: Mgr. Milada Luisa Šedivcová/ milada.sedivcova@lf1.cuni.cz

Lékařský garant: MUDr. Markéta Janatová / marketa.janatova2@lf1.cuni.cz

Kontakt pro komerční partnery: Ing. Vojtěch Malina / vojtech.malina@lf1.cuni.cz


Registrační číslo projektu:  CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828

Číslo výzvy: 07_17_049

Řídící orgán: Hlavní město Praha

Příjemce: Univerzita Karlova