Telerehabilitace

KOMERCIALIZACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 1. LF UK A JEJICH ZAVEDENÍ DO PRAXE

Registrační číslo: CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828

Projekt je realizován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR, výzvy č. 32 pro Podporu transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe.

Projekt je zaměřen na komercializaci výsledků výzkumu.

OVĚŘENÍ KONCEPTU TECHNOLOGIE PRO ZVÝŠENÍ OSOBNÍ BEZPEČNOSTI V OBLASTI DISTANČNÍ PÉČE VE FYZIOTERAPII

TELEREHABILITACE

Fyzická aktivita představuje součást zdravého a vyrovnaného životního stylu. Vedle udržení fyzické kondice ovlivňuje psychickou pohodu a snižuje riziko vzniku chronických onemocnění. Neméně důležité je také zachování fyzické aktivity v různých obdobích života, nebo při dalších onemocněních (neurodegenerativní či psychiatrická onemocnění a další chronické choroby), kdy snížená aktivita a užívání některých farmak vede k nechtěnému vzniku obezity, diabetu a dalších nebezpečných komorbidit.

Potenciálně nebezpečnými komorbiditami z nedostatku pohybu nebo naopak z přílišné fyzické aktivity mohou trpět pacienti rehabilitačních ústavů po úrazech nebo chirurgických zákrocích pohybového či nervového ústrojí.

Z mnoha příčin je žádoucí provádět dohled nad dodržováním režimu a prováděním nastavené úrovně fyzické aktivity i po propuštění z ambulantní péče. Jedině takovým způsobem je možné zajistit plnohodnotnou rehabilitaci následně v domácím prostředí a zaručit návrat k běžnému životu a preventivně tak zabránit případným zhoršeným prognózám u některých pacientů.

Na základě znalosti konkrétní anamnézy pacienta může jeho ošetřující lékař nebo fyzioterapeut stanovit doporučenou míru aktivit a míru možné fyzické zátěže v podobě tzv. terapeutického plánu. Tento plán lze následně s pomocí testované technologie sledovat a v případě problémů pacientovi zavčasu sdělit zvýšenou míru rizika díky nedodržování doporučených hodnot. Použitím technologie lze podstatným způsobem zvýšit osobní bezpečnost.

Popis technologie

Základem je technologie založená na principech telemedicíny – senzorech pohybu, náramcích a další nositelné elektronice (wearables) s následným digitálním přenosem dat a eHealth infrastrukturou, včetně zápisu vybraných a statistických údajů do pacientských záznamů nemocničních informačních systémů. Pacientské zařízení je složené ze stabilometrické plošiny, náramkového krokoměru a tabletu s programem pro realizaci terapeutického plánu. Pro účely vzdálené rehabilitace v širším kontextu lze do systému zařadit další prvky pro distanční terapii, které umožní dohled nad správným prováděním rehabilitačních cviků. Vedle základních údajů o míře pohybu a četnosti pohybu (počet kroků, vzdálenost) jsou do systému začleněny také specializované pomůcky na sledování počtu vykonaných cviků, prvky na hodnocení kvality prováděné rehabilitace a sledování dodržování terapeutického plánu. Souhrnně jde o senzory a zařízení umožňující měření a terapii stability, mobilní aplikace umožňující vyhodnocení pohyblivosti jednotlivých končetin, aplikace pro trénink kognitivních funkcí apod. Vybrané údaje z domácích cvičení jsou přenášeny do elektronické pacientské karty s možností automatického přenosu do nemocničního informačního systému ošetřujícího zdravotnického zařízení.

Jaký je přínos pro pacienta:

 • Každodenní terapie v pohodlí domova
 • Individuální terapeutický plán podle potřeb pacienta
 • Možnost komunikace s fyzioterapeutem na dálku
 • Zábavná forma cvičení, motivace a monitoring pohybové aktivity
 • Kompletní záznam o absolvované terapii
 • Porovnání zdravotního stavu před a po absolvování terapie

Průběh distanční terapie:

 • Pacient přijde na vstupní vyšetření, při kterém obdrží vybavení potřebné k zahájení terapie
 • Na základě vyšetření fyzioterapeutem je stanoven individuální cvičební plán
 • K terapii pacientovi slouží plošina a tablet s terapeutickými herními scénami
 • Náramkový krokoměr pomáhá zlepšit fyzickou kondici pacienta a monitoruje jeho celkovou aktivitu
 • V průběhu domácí terapie je možný přenos naměřených dat do on-line systému a jejich následné vyhodnocení terapeutem
 • Systém umožňuje vzdálené přizpůsobení obtížnosti terapie podle schopností každého pacienta
 • Při výstupním vyšetření fyzioterapeut zhodnotí zlepšení zdravotního stavu pacienta

Inovativní řešení

Technologie umožní individualizovaným způsobem a na dálku nastavit míru zátěže a složitosti prováděných cvičení a následně umožní kontrolovat dodržování předepsaných limitů bez nutnosti fyzické návštěvy pacienta ve zdravotnickém zařízení.

Dochází ke zvýšení osobní bezpečnosti pacientů propuštěných do domácí péče, kteří vyžadují další rehabilitaci a fyziotrénink. Napojení technologie na dohledový pult umožňuje včasné informování pacientů v případě překročení stanovených limitů cvičení či jejich nedodržení. Technologie implementuje standardizované komunikační rozhraní umožňující napojení do nemocničních informačních systémů. Napojení telemedicínského systému na dohledový asistenční pult, který je k dispozici v režimu 24/7 přináší benefit v podobě nonstop poskytované podpory nejen technického, ale i odborného charakteru v podobě řízených upozornění.

Kdo využije řešení problému

Pacienti různých rehabilitačních ústavů po úrazech, nebo chirurgických zákrocích pohybového a nervového ústrojí. Odborní lékaři, praktičtí lékaři, fyzioterapeuti nebo další odborný personál v léčebnách, pečovatelských domech či v lázeňských provozech.

Uživatelem mohou být kliniky, ambulance a jejich klienti podstupující z různých důvodů rehabilitaci, kde ošetřující personál ocení technologický pokrok v péči, elektronizaci postupů a podporu domácí terapie poskytované distančním způsobem. Dojde ke zkvalitnění péče a ke zvýšení kvality života pacientů trpících různou škálou handicapů, včetně zvýšení komfortu života jejich rodin.

Náš tým

V našem týmu jsou zastoupeni přední odborníci na vývoj zdravotnických telemedicínských technologií, programátoři, testeři, konzultanti, studenti, kteří tvoří podporu celého týmu a přinášení nové inovativní myšlenky. Náš tým má dlouholeté zkušenosti v mezioborové spolupráci na pomezí medicíny, techniky a technologií na podporu osobního zdraví. Vedle zkušených odborníků s dlouholetou praxí působí mladý a nadšený kolektiv lidí ve věku do 35 let.

 

 


KONTAKTY:

Vědecký garant: Ing. Jan Kašpar / jan.kaspar@lf1.cuni.cz

Kontakt pro klinické studie: Bc. Kateřina Pilátová / homebalance@albertov.cz

Kontakt pro komerční partnery: Ing. Vojtěch Malina / vojtech.malina@lf1.cuni.cz

Telefon: +420 774 651 393


Registrační číslo projektu:  CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000828

Číslo výzvy: 07_17_049

Řídící orgán: Hlavní město Praha

Příjemce: Univerzita Karlova