Telemedicínský systém Diani pomáhá pacientům s diabetem

Možnosti telemedicíny stále nejsou v klinické praxi zdaleka plně využívány, přestože její přínosy byly mnohokrát doloženy. V časopise JMIR Formative Research jsme publikovali výsledky 24-týdenní studie s pacienty s diabetem 1. typu v rámci které jsme ověřovali vliv využívání telemedicínského systému Diani na kvalitu kompenzace diabetu. Výsledek byl pozitivní, zdravotní stav pacientů se díky využívání telemedicíny zlepšil a pacienti si rovněž pochvalovali, že lépe porozuměli svému onemocnění. https://formative.jmir.org/2023/1/e35064

Vyšel nám článek: Přesnost chytrých náramků u pacientů po cévní mozkové příhodě

V časopise Sensors (MDPI) nám vyšel článek Přesnost chytrých náramků u pacientů po cévní mozkové příhodě (v angličtině) ve kterém se společně s kolegy z Rehabilitačního ústavu Kladruby zabýváme otázkou, zda si mohou fyzickou aktivitu pomocí chytrých náramků monitorovat i osoby s poruchou chůze. Jedná se například o pacienty po cévní mozkové příhodě, kteří jsou nuceni používat rolátory (chodítka) nebo francouzské berle.

Vstup do učeben a laboratoří na Albertově pomocí studentské karty

Smart lock Salto

Nově mohou studenti i vyučující celého ČVUT FBMI použít ke vstupu do budovy i učeben a laboratoří na Katedře informačních a komunikačních technologií (KIT) se sídlem na pražské Albertově využít své studentské, respektive zaměstnanecké karty. Vstup je řízen na základě rozvrhu a studenti i vyučující mohou do učeben vstoupit půl hodiny před začátkem a po konci vyučovací hodiny. Odchod z učeben i budovy není omezen. Data jsou pravidelně automaticky synchronizována podle zapsaných předmětů. Toto automatizované řízení vstupů je možné díky realizaci systému Motais (Multi-Organization Timesheet and Access Integration Service) napojenému na systém chytrých zámků Salto. Vznik software Motais byl podpořen grantem z Fondu rozvoje sdružení CESNET číslo 665/2020 jehož hlavním řešitelem byl Ing. Jan Mužík Ph.D. z KIT FBMI.

Studie pro sledování nálady pomocí mobilní aplikace Diani Mood

Cílem studie je ověření konceptu měření nálady pomocí mobilní aplikace, ukládání naměřených údajů a možnost sdílení naměřených hodnot s lékaři a dalšími systémy.

Co Vás v rámci studie čeká?

 • Rychlá registrace do systému Diani
 • Instalace aplikace (pouze zařízení s OS Android)
 • Testování aplikace dle vlastního časového schématu a možností
 • Zpětná vazba na aplikaci a její funkce prostřednictvím webového dotazníků, případně formou video hovoru

Jaká je časová náročnost studie?

Celková doba trvání studie (testování aplikace) je přibližně 1-2 týdny, záleží na tom, jak moc dlouho budete chtít měření nálady využívat a po jak dlouhé době se budete cítit připraveni na to aplikaci ze svého pohledu ohodnotit.

Jaký přínos můžete od studie očekávat?

 • Vyzkoušíte si vedení deníku nálad v kontextu situací a činností pomocí přívětivého rozhraní mobilní aplikace
 • Můžete si zpětně prohlížet vývoj své nálady a odhalit např. typické stresory, které Vám znepříjemňují život
 • Díky aplikaci budeme v budoucnu schopni obdobným způsobem pomáhat pacientům s diabetem a dalšími nemocemi, aby lépe porozuměli vztahu svého psychického a zdravotního stavu; podobně lékaři a další specialisté budou moci využít dat o náladě v kontextu zdravotních ukazatelů tak, aby efektivně řídili pacientovu léčbu

Chcete se přihlásit do studie?

Přihlášení do studie je jednoduché, stačí si pouze nainstalovat na Vašem telefonu s operačním systémem Android aplikaci s názvem Diani Mood a dále postupovat podle tohoto návodu: Diani Mood návod

 

Chcete se o studii dozvědět více?

Kontaktujte nás emailem či telefonicky:

Email: studie@albertov.cz

Tel: +420 777 231 628


ODBORNÝ GARANT STUDIE:  PhDr. Pavel Mužík, Ph.D. 


PRACOVIŠTĚ:  Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK | Adresa: Studničkova 7, Praha 2

Studie metodicky správného měření krevního tlaku v domácím prostředí: výzva pro léčené pacienty s hypertenzí

Cílem studie je ověření možnosti zlepšení léčby pacientů s hypertenzí pomocí pravidelného měření krevního tlaku v domácím prostředí za pomoci tlakoměru s automatickým přenosem hodnot do mobilní/webové aplikace a s možností online sdílení dat s lékařem.

Co Vás v rámci studie čeká?

 • Návštěva ambulance na začátku a na konci studie (měření krevního tlaku, nasazení ambulantního 24-hodinového monitoru krevního tlaku)
 • Měření krevního tlaku v domácím prostředí dle předepsaného rozpisu pomocí zapůjčeného tlakoměru s funkcí automatického přenosu měřených hodnot do přidružené aplikace (výběr ze dvou variant řešení dle preference pacienta – viz Obr 1)
 • Online sdílení naměřených dat s ošetřujícím lékařem
Možnosti výběru sady pro pacienta dle jeho preferencí
Obr 1: Možnosti výběru sady pro pacienta dle jeho preferencí

Jaká je časová náročnost studie?

 • Celková doba trvání studie: 3 měsíce
 • 2x návštěva ambulance: 2h na 1 návštěvu
 • 2x nasazení 24-hodinového monitoru krevního tlaku (nasazení během návštěvy, automatické měření při obvyklých aktivitách, poté vrácení monitoru do ambulance)
 • Měření krevního tlaku v domácím prostředí dle rozpisu:
  • týdenní cyklus 1x v měsíci (tj. ráno a večer 7 po sobě jdoucích dní)
  • v ostatních týdnech pouze 1x týdně ráno a večer
  • denní cyklus (měření krevního tlaku po hodině) pouze jeden den v rámci prvního týdenního cyklu k prevenci nízkého tlaku
Příklad zobrazení denního profilu TK
Obr 2: Příklad zobrazení denního profilu TK

Jaký přínos můžete od studie očekávat?

 • Vyzkoušíte si 24-hodinový monitor krevního tlaku a získáte výsledky pro svého lékaře
 • Naučíte se metodicky správně měřit krevní tlak doma bez nutnosti přepisování změřených hodnot na papír, které je časově náročné a bývá zdrojem chyb
 • Budete moci sledovat přenesené hodnoty krevního tlaku prostřednictvím webové aplikace, zaznamenávat případné obtíže nebo změny léčby doporučené Vaším lékařem (příklad zobrazení Obr 2-3)
 • Získáte větší vhled do problematiky vlastního onemocnění
 • Přesně změřený krevní tlak je předpokladem pro přesné nastavení léčby potřebné k jeho normalizaci bez rizika spojeného s přetrvávajícím vysokým nebo naopak nízkým tlakem

Jaký přínos může očekávat Váš ošetřující lékař?

 • Může sledovat online přenesené hodnoty krevního tlaku, případně Vaše  poznámky týkající se medikace  – snášenlivost sníženého tlaku, přítomnost nežádoucích účinků léků (příklad zobrazení Obr 2-3)
 • Může na dálku doporučit další měření krevního tlaku navíc, dřívější nebo naopak pozdější návštěvu ordinace, úpravu dávkování léčby a přidání nebo výměnu léku s využitím elektronického receptu
 • Pacient nebo lékař mohou vyexportovat standardizovanou tabulku (dle doporučení ESH, 2010) s naměřenými hodnotami a uložit si ji ve formátu pdf, případně vytisknout na papír
Část týdenního cyklu měření TK
Obr 3: Část týdenního cyklu měření TK

Chcete se dozvědět více informací nebo se rovnou přihlásit do studie?

Kontaktujte nás emailem či telefonicky:

Email: studie@albertov.cz

Tel: +420 774 403 246

Odbornými garanty studie jsou:

MUDr. Jan Peleška, CSc.

MUDr. René Čamek

Pracoviště: ÚPSL spol. s.r.o. – kardiologická a interní ambulance | Adresa: Na Dlouhém lánu 11, Praha 6

Ing. Jan Mužík, Ph.D.

Pracoviště: Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK | Adresa: Studničkova 7, Praha 2

Studie GAUK: Výzva pro pacienty s diabetem 1. typu!

Vliv telemedicínského systému na kvalitu života pacientů s diabetes mellitus 1. typu

Základní informace

Účelem studie je zjistit míru vlivu a roli telemedicínského systému při kompenzaci onemocnění diabetes mellitus a zvýšit adherenci uživatele k užívání tohoto systému. Využívání telemedicínských systémů může pozitivně ovlivnit kompenzaci onemocnění, výsledky užívání jsou však heterogenní a nejednoznačné. Použití systému může být pro některé uživatele náročné, či přímo obtěžující, jejich používáním není pak dosaženo požadovaného efektu. Cílem studie je identifikovat, zda, jak a do jaké míry, ovlivňuje užívání telemedicínského systému zdraví a život pacienta. Na základě vyhodnocení dat získaných z telemonitoringového systému a subjektivního hodnocení pacienta bude telemedicínský systém inovován tak, aby zpětná vazba byla co nejvíce individualizována uživateli a systém byl tak motivujícím a podporujícím nástrojem při kompenzaci onemocnění. Záměrem je zlepšit kompenzaci onemocnění a zvýšit kvalitu života pacienta


Telemonitoringový systém se skládá z aplikace v chytrém mobilním telefonu, glukometru a aktivity trackeru, dále lze do systému připojit kontinuální monitor glykémie a chytré hodinky. Do aplikace jsou automaticky odesílána naměřená data z glukometru, popřípadě kontinuálního monitoru a záznamy o fyzické aktivitě z aktivity trackeru. Pacient do aplikace manuálně zadává hodnoty o příjmu sacharidů v potravě a dávkách inzulinu. Data jsou agregována a odesílána na sběrný pult, kde jsou dále analyzována. Součástí systému je také webový server, který umožňuje náhled na sebraná data, jejich další analýzu a sdílení.  Možností telemonitoringového systému je napojení na dohledové centrum.

POZNÁMKA: do studie není zahrnut přístroj pro kontinuální měření glykémie.

Výzva pro pacienty s diabetem 1. typu!

 • Jste pacient s diabetem 1. typu a léčíte se inzulínovým perem?
 • Hledáte motivaci k docílení lepší kompenzace?
 • Chcete si usnadnit práci s vedením diabetického deníčku?
 • Zajímají Vás nové technologie a moderní způsob léčby?

Zůčastněte se této studie a pomozte nám nalézt lepší řešení pro usnadnění života pacientů s diabetem!

Co Vám studie může přinést?

 • Možnost vyzkoušet si nové „hračky“ jako jsou chytré hodinky, krokoměr, glukometr a mobilní aplikace s diabetickým deníčkem
 • Užitečné informace o tom, jak se vypořádáváte se změnami glykémie v souvislosti s dávkováním inzulínu, konzumací sacharidů a pohybem
 • Větší motivaci k pohybu a s ním spojené lepší zvládání glykémií
 • Online přenos Vašich záznamů až do ordinace lékaře a tím i efektivnější komunikaci během kontroly

Co se od Vás bude očekávat?

 • Vyplnění několika dotazníků o tom, jak se Vám žije s cukrovkou
 • Používání zapůjčených zařízení způsobem, jaký Vám bude nejvíce vyhovovat
 • Zaznamenávání množství inzulínových dávek a snězených sacharidů přes mobilní aplikaci deníčku tak, aby Vás to neomezovalo v běžném životě
 • pravidelné odběry ve FN Motol v 3-měsíčních intervalech
 • cca 2-hodinová edukace v prostorách CPS v Praze na Albertově

Chcete se dozvědět více informací nebo se rovnou přihlásit do studie?

Kontaktujte nás na adrese: diacentrum@fnmotol.cz

Odbornými garanty studie jsou:

Interní klinika 2. LF UK a FN v Motole
As. MUDr. Jan Brož
Adresa: V Úvalu 84, Praha 5

Centrum podpory aplikačních výstupů a spin-off firem 1. LF UK
Ing. Anna Holubová
Adresa: Studničkova 7, Praha 2