Moderní technologie v diabetologii

Moderní technologie v diabetologii

Účelem tohoto předmětu je seznámit studenty s pokročilými technologiemi a léčebnými postupy v diabetologii. Předmět je vypsán pro 1. LF UK a je určen primárně pro studenty oboru Všeobecné lékařství od 3. ročníku studia nebo oboru Nutriční terapie.

Důraz bude kladen zejména na základní popis patofyziologie tohoto onemocnění, způsoby léčby ze strany lékaře i pacienta, seznámení se s dosavadními mobilními přístroji a softwarovými aplikacemi a v neposlední řadě také pohled do budoucnosti s ohledem na rapidní vývoj léčebných metod a zdravotnických technologií.

Studenti si rovněž prakticky vyzkouší manipulaci s některými z probíraných přístrojů a budou mít možnost sami zaujmout jak roli pacienta, tak i diabetologa.

Výuka bude probíhat prezenčně na v Ústavu hygieny a epidemiologie (Studničkova  7, posluchárna HYGEP1) v době od 15:00 do 17:30 hod v následujících termínech:​​

12.10.2022
26.10.2022
9.11.2022
23.11.2022
7.12.2022
14.12.2022

Předpokládaná náplň jednotlivých bloků:

 1. Glykémie a její měření
  Úvod do předmětu,
  Diagnóza DM, klasifikace, příčiny, populační dopady
  Základní principy self-managementu, monitorace, zodpovědnost lékaře a pacienta při léčbě
  Technologie pro měření glykémie (SMBG, CGM), způsob použití a komplikace, kalibrační křivka, HbA1c
  Praktická ukázka některých zařízení, manipulace s glukometrem a CGM​​
 2. Technologie pro inzulinoterapii
  Inzulinoterapie, rozdíl mezi DM1 a DM2
  Flexibilní dávkování inzulínu, počítání sacharidů, opatření při fyzické aktivitě
  ​Inzulinové pumpy a pera, způsob použití jednotlivých přístrojů a komplikace
  Měření fyzické aktivity
  Praktické ukázky některých zařízení​
 3. Pokročilé funkce a zařízení pro self-management diabetu
  Management DM1, monitorace v praxi, četnost měření vs. kompezace
  Léčba DM2
  Pokročilé funkce CGM a inzulínových pump
  Měření fyzické aktivity a dalších parametrů​ využitelných v diabetologii
 4. Telemedicína a eHealth v diabetologii
  Práce s daty, mobilní a webové aplikace, xDrip, Nightscout, serious games
  Praktické možnosti použití sharování dat, cloudy v praxi, pacient “trvale on-line”
  Psychologické aspekty technologií, adherence pacientů
  Úvod do 1. praktické úlohy – role pacient
 5. Diabetologie v zahraničí
  Telekonferenční přednáškový blok
  Výzkumné projekty, podpora pacientů přes sociální média a edukace
  Péče o pacienty s DM ve světě a u nás
  Farmakoterapie vs. režimová opatření – dieta a pohyb
  Úvod do 2. praktické úlohy – role lékař
 6. Výzkum a technologie budoucnosti
  Closed-loop systémy, dual hormon, transplantace
  Případy pacientů
  Budoucí vývoj v krátkodobém a dlouhodobém horizontu
  Vyhodnocení praktických úloh​
  Evaluační dotazník

 

Informace k zápočtu

Podmínkou splnění zápočtu je absolvování alespoň jednoho ze 2 typů samostatné práce, tj.
a) Absolvování 2 praktických úloh

NEBO

b) Vytvoření článku pro projekt Wikiskripta

Deadline pro odevzdání výstupů: 12. 12. 2022

 

 • Ad. a) Praktické úlohy

  1. Vedení diabetického deníku

  Stáhněte a nainstalujte si aplikaci .apk soubor diabetického deníku Diabetesdagboka pro Android z našeho serveru.

  Návod k aplikaci naleznete  ZDE

  Pro splnění prvního úkolu (role pacienta) je požadováno zaznamenávat si do deníku veškeré údaje, které se běžně po pacientovi žádají, tzn. glykémie změřené glukometrem, dávkování inzulínu, množství snězených sacharidů, pohybovou aktivitu.

  Požadavky na rozsah jsou následující:

  • alespoň 3 dny s evidencemi záznamů
  • každý ze 3 dnů bude obsahovat nejméně:
   • 4 záznamy glykémie
   • 3 záznamy jídel s rozepsanou kalkulací počtu sacharidů v poznámce
   • záznam inzulínu adekvátní vůči evidenci sacharidů a glykémií
   • 1 poznámku o fyzické aktivitě (sport, chůze, práce na zahradě,….)
  • Hodnoty dávek inzulínu a glykémií budete zaznamenávat fiktivně, pro jednoduchost můžete počítat například s přepočtem:
   • 1 výměnná jednotka (v.j.) = 10g sacharidů a na ní aplikujte 1 inzulínovou jednotku (IU)
  • U záznamů konzumace sacharidů si do poznámky pište skladbu jídla

  • U záznamů fyzické aktivity si můžete psát do poznámky druh aktivity a případně i reakci na léčbu, například, že byste si snížili nebo zvýšili bazální dávku inzulínu, nebo se najedli před/po sportu atp.

  • Glykémie si zaznamenávejte minimálně 3x denně (před hlavními jídly) a před spaním, navíc můžete i cca 2h po jídle

  • Hodnoty glykémií si určete na základě vlastního uvážení, můžete se držet například doporučení:
             – lačná glykémie/před jídlem 4-6 mmol/l (<8)
             – postprandiální glykémie (cca 2h po jídle): 5-7,5 mmol/l (<9)
                         LÉPE…měla by být max o 2,2 mmol/l vyšší, než glykémie před jídlem

 • Užitečné odkazy:

Po dokončení vašeho sběru dat zašlete vaši databázi emailem na adresu holubann@gmail.com nejpozději do 4. 1. 2022, a to následujícím způsobem:
– v aplikaci Diabetesdagboka v menu -> Osobní data zvolte „Odeslat databázi“ – pak lze z nabídky soubor buď uložit do požadované složky v telefonu a následně přiložit do zprávy, nebo rovnou zaslat emailem.
– Předmět zprávy prosím pište formou ADIATECH: Jméno Příjmení (tedy například ADIATECH: Anna Holubová)

2. Online telemonitorace pacienta na dálku

Pro splnění druhého úkolu (role lékaře) je požadováno od studenta sledování dat přiřazeného pacienta na dálku skrze přidělený účet na webové aplikaci DIANI (https://www.diani.cz), který obdržíte na 5. přednášce.
Z dvoutýdenních záznamů si vyberte nejméně 5 situací (lze v rámci jednoho dne i v různých dnech), na nichž popíšete chování pacienta stran jeho self-managementu (tj např. zda reagoval v dané situaci správně na léčbu, zda v léčbě chyboval a co mohlo být příčinou, jak vypadala ranní glykémie, glykémie před/po jídle, jak zvládal případnou fyzickou aktivitu atd.). Výstup může být ve formě textu či popsaného obrázku s vybraným grafickým záznamem. Text by měl mít délku min. 400 slov. Na základě vlastního pocitu ze způsobu chování pacienta (tj. např. jak zaznamenával údaje do deníku a jak často, frekvence a velikost porcí sacharidů, pravidelnost měření, fyzická aktivita, pravidelnost každodenního režimu atp.) pak na závěr odhadněte a popište typologii jeho osobnosti (tedy jaký pacient asi je – svědomitý/lajdák, důsledný, lehkovážný, citově/rozumově orientovaný,..atp) a odůvodnit, proč by pacient mohl mít Vámi zvolenou vlastnost (stačí v odrážkách stylem „vlastnost – důvod“).

Po dokončení vašeho rozboru zašlete výstupy na emailovou adresu holubann@gmail.com, nejpozději do 4. 1. 2022.

 

Ad. b) Článek do Wikiskript

V případě této volby vytvořte jednu stránku na Wikiskriptech věnovanou problematice probírané na jedné z přednášek nebo související s náplní předmětu.

Než začnete stránku vytvářet, ujistěte se, že ještě neexistuje, ať nevytváříte duplicitní. Po předchozí domluvě můžete alternativně ve stejném rozsahu rozšířit již existující článek.

Stránka by měla mít rozsah alespoň 500 slov a měla by odpovídat standardům Wikiskript, neboli:

Materiály k výuce

1. přednáška (14. 10. 2020)
Technologie pro měření glykémie – Mužík
Měření glykémie v praxi – Holubová
Diabetes – úvod – Pelcl

2. přednáška (4. 11. 2020)
Technologie pro léčbu inzulínem – Mužík
Technologie pro inzulinoterapii – Holubová
Inzulínoterapie – Pelcl

3. přednáška (11. 11. 2020)
Pokročilé funkce – Mužík
Pokročilé funkce + 1. praktická úloha – Holubová

4. přednáška (25. 11. 2020)
Vývoj telmed syst + 1. praktická úloha – Holubová

5. přednáška (9. 12. 2020)
2. praktická úloha – Holubová
Diabetes and motivation – Gunnar Hartvigsen

6. přednáška (6. 1. 2021)
Transplantace – Buchtelová

Doporučená literatura

 • ŠTECHOVÁ, Kateřina. Technologie v diabetologii. Praha: Maxdorf, 2016. Jessenius. ISBN 978-80-7345-479-1

 • RUŠAVÝ, Zdeněk (ed.). Technologie v diabetologii 2010. 1. vyd. Praha: Galén, c2010. ISBN 978-80-7262-689-2

 • Abstracts from ATTD 2020 13th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes Madrid, Spain–February 19–22, 2020. Diabetes Technology & Therapeutics [online]. 2020, 20(S1), A-1-A-250. DOI: 10.1089/dia.2020.2525.abstracts. Dostupné z:  https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/dia.2018.2525.abstracts

 • ATTD 2019 Yearbook: https://www.liebertpub.com/toc/dia/20/S1

 • WALSH, John. Pumping Insulin: Everything You Need for Success on an Insulin Pump. 5th Edition. US: Torrey Pines Press. ISBN 978-1884804120.

 • SCHEINER, Gary. Think Like a Pancreas: A Practical Guide to Managing Diabetes with Insulin. US: Da Capo Lifelong Books, 2012. ISBN 978-0738215143.