Moderní technologie v diabetologii (AR 2017/2018)

Moderní technologie v diabetologii

Účelem tohoto nově vytvořeného předmětu je seznámit studenty s pokročilými technologiemi a léčebnými postupy v diabetologii. Předmět je vypsán pro 1. LF UK a je určen primárně pro studenty oboru Všeobecné lékařství od 3. ročníku studia.

Důraz bude kladen zejména na popis základní patofyziologii tohoto onemocnění, způsoby léčby jak ze strany lékaře tak pacienta, seznámení se s dosavadními mobilními přístroji a softwarovými aplikacemi a v neposlední řadě také pohled do budoucnosti s ohledem na rapidní vývoj léčebných metod a zdravotnických technologií.

Studenti si rovněž prakticky vyzkouší manipulaci s některými z probíraných přístrojů a budou mít možnost sami zaujmout jak roli pacienta, tak i diabetologa.

Výuka bude probíhat v prostorách Ústavu hygieny a epidemiologie na Albertově (učebna HYGEP1), Studničkova 7, Praha 2, a bude koncipována ve formě 6-ti bloků vždy od 15:00 do 17:30, a to v následujících termínech:​​

11. 10. 2017 (čas výuky v tento den je posunut na 15:30 – 18:00)
25. 10. 2017
8. 11. 2017
22. 11. 2017
6. 12. 2017
20. 12. 2017

Předpokládaná náplň jednotlivých bloků:

 1. Glykémie a její měření
  Úvod do předmětu,
  Diagnóza DM, klasifikace, příčiny, populační dopady
  Základní principy self-managementu, monitorace, zodpovědnost lékaře a pacienta při léčbě
  Technologie pro měření glykémie (SMBG, CGM), způsob použití a komplikace, kalibrační křivka, HbA1c
  Praktická ukázka některých zařízení, manipulace s glukometrem a CGM​​
 2. Technologie pro inzulinoterapii
  Inzulinoterapie, rozdíl mezi DM1 a DM2
  Flexibilní dávkování inzulínu, počítání sacharidů, opatření při fyzické aktivitě
  ​Inzulinové pumpy a pera, způsob použití jednotlivých přístrojů a komplikace
  Měření fyzické aktivity
  Praktické ukázky některých zařízení​
 3. Pokročilé funkce a zařízení pro self-management diabetu
  Management DM1, monitorace v praxi, četnost měření vs. kompezace
  Léčba DM2
  Pokročilé funkce CGM a inzulínových pump
  Měření fyzické aktivity a dalších parametrů​ využitelných v diabetologii
 4. Telemedicína a eHealth v diabetologii
  Práce s daty, mobilní a webové aplikace, xDrip, Nightscout, serious games
  Praktické možnosti použití sharování dat, cloudy v praxi, pacient “trvale on-line”
  Psychologické aspekty technologií, adherence pacientů
  Úvod do 1. praktické úlohy – role pacient
 5. Diabetologie v zahraničí
  Telekonferenční přednáškový blok
  Výzkumné projekty, podpora pacientů přes sociální média a edukace
  Péče o pacienty s DM ve světě a u nás
  Farmakoterapie vs. režimová opatření – dieta a pohyb
  Úvod do 2. praktické úlohy – role lékař
 6. Výzkum a technologie budoucnosti
  Closed-loop systémy, dual hormon, transplantace
  Případy pacientů
  Budoucí vývoj v krátkodobém a dlouhodobém horizontu
  Vyhodnocení praktických úloh​

Informace k zápočtu

Podmínkou splnění zápočtu je absolvování alespoň jednoho ze 2 typů samostatné práce, tj.
a) Vytvoření článku pro project Wikiskripta, deadline pro odevzdání: 12. 3. 2018
NEBO
b) Absolvování 2 praktických úloh, deadline pro odevzdání výstupů: 19. 12. 2017

Ad. a) Článek do Wikiskript

Podmínkou získání zápočtu je vytvoření stránky v projektu Wikiskripta. Každý student jednu stránku věnovanou problematice probírané na jedné z přednášek nebo související s náplní předmětu.

Než začnete stránku vytvářet, ujistěte se, že ještě neexistuje, ať nevytváříte duplicitní. Po předchozí domluvě můžete alternativně ve stejném rozsahu rozšířit již existující článek.

Stránka by měla mít rozsah alespoň 400 slov a měla by odpovídat standardům Wikiskript, neboli:
– obsahovat alespoň dvě úrovně nadpisu
– obsahovat v textu alespoň 10 odkazu na minimálně 5 různých souvisejících stránek
– na stránku by měly odkazovat alespoň 3 různé odkazy z jiných odkazujících stránek (budete muset upravit tematicky související stránky). Vaši stránku odkazujete především v textu, nikoliv pouze v sekci Související články. V případě potřeby existující stránky rozšiřte o pár vět, které by vytvořily kontext k odkazu na vaši stránku.
– obsahovat odkaz na použitou literaturu a odkazy na související články

Abyste mohli vytvářet a upravovat stánky, musíte mít vytvořen účet a být přihlášeni. Účet si můžete vytvořit prostřednictvím stránek Wikiskripta v sekci Vytvořit účet.
Vytváření stránek je velice jednoduché, jak začít naleznete v Nápovědě.
Podrobnější návod pak také v Obsahu v sekci Pro autory.

Jakmile budete spokojeni s vaší prací, uložte svůj koncept na wikiskriptech jako hotový a předejte tuto informaci vyučujícímu.

Články absolventů předmětu:

ZS 2016/2017:
Edukace diabetika
Přerušované hladovění v prevenci a terapii diabetu
Inzulínová pumpa
Transplantace pankreatu
Inkretinová analoga
Self-monitoring glykémie
Transplantace v diabetologii
Kontinuální měření glykémie (CGM)
Diabetes mellitus 2. typu v dětství a adolescenci

Ad. b) Praktické úlohy

1. Vedení diabetického deníku

Stáhněte a nainstalujte si aplikaci diabetického deníku Diabetesdagboka:
Pro Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=no.telemed.diabetesdiary
Pro iOS:
https://itunes.apple.com/no/app/diabetesdagboka/id765538626?mt=8&ign-mpt=uo%3D4

Návod k aplikaci naleznete na FB stránce Diabetesdagboka Czech v sekci „Poznámky“ – odkaz ZDE

 • Pro splnění prvního úkolu (role pacienta) je požadováno zaznamenávat si do deníku veškeré údaje, které se běžně po pacientovi žádají, tzn. glykémie změřené glukometrem, dávkování inzulínu, množství snězených sacharidů, pohybovou aktivitu.
  Požadavky na rozsah jsou následující:
  – alespoň 3 dny s evidencemi záznamů
  – každý ze 3 dnů bude obsahovat nejméně:

  • 4 záznamy glykémie
  • 3 záznamy jídel s rozepsanou kalkulací počtu sacharidů v poznámce
  • záznam inzulínu adekvátní vůči evidenci sacharidů a glykémií
  • 1 poznámku o fyzické aktivitě (sport, chůze, práce na zahradě,….)
 • Hodnoty dávek inzulínu a glykémií budete zaznamenávat fiktivně, pro jednoduchost můžete počítat například s přepočtem:
  • 1 výměnná jednotka (v.j.) = 10g sacharidů a na ní aplikujte 1 inzulínovou jednotku (IU)
 • U záznamů konzumace sacharidů si do poznámky pište skladbu jídla

 • U záznamů fyzické aktivity si můžete psát do poznámky druh aktivity a případně i reakci na léčbu, například, že byste si snížili nebo zvýšili bazální dávku inzulínu, nebo se najedli před/po sportu atp.

 • Glykémie si zaznamenávejte minimálně 3x denně (před hlavními jídly) a před spaním, navíc můžete i cca 2h po jídle

 • Hodnoty glykémií si určete na základě vlastního uvážení, můžete se držet například doporučení:
            – lačná glykémie 4-7mmol/l
            – postprandiální glykémie (1-2h po jídle) by měla být v rozmezí 5-9 mmol/l
            – glykémie před jídly a v ostatní dobu 4-7mmol/l

Poznámka:
Pro pomoc s počítáním sacharidů a informací o léčbě a cílových rozmezí lze navštívit například stránky:
http://www.diacentrum.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=71 (po pravé straně v menu se proklikáte k požadovaným sekcím)
http://www.lecbacukrovky.cz/vymenne-jednotky (zde zjm. odkazy na výměnné jednotky, odhad jídla dle velikosti porce apod.)
http://www.kaloricketabulky.cz/ (pro zjištění nutričního složení potravin, můžete si stahnout i aplikaci do mobilu)

Po dokončení vašeho sběru dat zašlete vaši databázi emailem na adresu holubann@gmail.com nejpozději do 19. 12. 2017, a to následujícím způsobem:
– v aplikaci Diabetesdagboka v menu -> nástroje zvolte „Odeslat databázi“ – pak lze z nabídky soubor buď uložit do požadované složky v telefonu a následně přiložit do zprávy, nebo rovnou zaslat emailem.
– Předmět zprávy prosím pište formou ADIATECH: Jméno Příjmení (tedy například ADIATECH: Anna Holubová)

2. Online telemonitorace pacienta na dálku

Pro splnění druhého úkolu (role lékaře) je požadováno od studenta sledování dat přiřazeného pacienta na dálku skrze přidělený účet na webové aplikaci DIANI (https://www.diani.cz), který obdržíte na 5. přednášce.
Z dvoutýdenních záznamů si vyberte nejméně 5 situací (lze v rámci jednoho dne i v různých dnech), na nichž popíšete chování pacienta stran jeho self-managementu (tj např. zda reagoval v dané situaci správně na léčbu, zda v léčbě chyboval a co mohlo být příčinou, jak vypadala ranní glykémie, glykémie před/po jídle, jak zvládal případnou fyzickou aktivitu atd.). Výstup může být ve formě textu či popsaného obrázku s vybraným grafickým záznamem. Na základě vlastního pocitu ze způsobu chování pacienta (tj. např. jak zaznamenával údaje do deníku a jak často, frekvence a velikost porcí sacharidů, pravidelnost měření, fyzická aktivita, pravidelnost každodenního režimu atp.) pak na závěr odhadněte a popište typologii jeho osobnosti (tedy jaký pacient asi je – svědomitý/lajdák, důsledný, lehkovážný, citově/rozumově orientovaný,..atp) a odůvodnit, proč by pacient mohl mít Vámi zvolenou vlastnost (stačí v odrážkách stylem „vlastnost – důvod“).

Po dokončení vašeho rozboru zašlete výstupy na emailovou adresu holubann@gmail.com, nejpozději do 19. 12. 2017.

Materiály k výuce

1. přednáška (11. 10. 2017)
Technologie pro měření glykémie – Mužík
Měřeí glykémie v praxi – Holubová

2. přednáška (25. 10. 2017)
Inzulínoterapie a flexibilní dávkování inzulínu – Šoupal
Technologie pro inzulínoterapii – Mužík
Technologie pro inzulínoterapii – Holubová

4. přednáška
5. přednáška
6. přednáška (20. 12. 2017)

Doporučená literatura

 • ŠTECHOVÁ, Kateřina. Technologie v diabetologii. Praha: Maxdorf, 2016. Jessenius. ISBN 978-80-7345-479-1

 • RUŠAVÝ, Zdeněk (ed.). Technologie v diabetologii 2010. 1. vyd. Praha: Galén, c2010. ISBN 978-80-7262-689-2

 • Abstracts from ATTD 2017 10th International Conference on Advanced Technologies & Treatments for Diabetes Paris, France–February 15–18, 2017. Diabetes Technology & Therapeutics [online]. 2017, 19(S1), A-1-A-134. DOI: 10.1089/dia.2017.2525.abstracts ISSN 1520-9156. Dostupné z: http://online.liebertpub.com/doi/pdf/10.1089/dia.2017.2525.abstracts

 • ATTD 2016 Yearbook: http://online.liebertpub.com/toc/dia/19/S1